3775. Тести з предмету аудит публічних фінансів

2018 рік, 200 грн., КНЕУ
Нет заданного изображения
Основная цена 200,00 грн.
Описание

Тема 1. Суть та предмет аудиту публічних фінансів
1.  До основних принципів аудиту публічних фінансів відносяться:
а) принцип законності, принцип незалежності, гласності, об’єктивності, неупередженості, безсторонності
б) цілеспрямованості, урахування потреб та інтересів, науковості, системності, взаємозалежності, оптимального поєднання централізації і децентра¬лізації управління, єдиноначальності, мотивації, правильного добору і розстановки кадрів, економічності, оптимального поєднання державного регулювання і господарської самостійності в управлінні
в) справедливості, рівності, свободи, гуманізму, пропорційності, добросовісності
г) принцип законності, принцип незалежності, гласності, об’єктивності, мотивації, правильного добору і розстановки кадрів, економічності

2. Головними суб’єктами  аудиту публічних фінансів є:
а) Рахункова палата та Державна аудиторська служба України
б) Рахункова палата та Міністерство фінансів
в) Рахункова палата та Державна фіскальна служба
г) Рахункова палата та Антимонопольний комітет України

3. Види аудиту публічних фінансів за метою проведення:
а) фінансовий аудит та аудит ефективності
б) фінансовий аудит та аудит грошових коштів
в) фінансовий аудит та аудит власного капіталу
г) правильної відповіді немає

4.Головна мета здійснення аудиту ефективності:
а) визначення слабких місць в організації управлінських рішень, оцінка ефективності використання державних ресурсів, аналіз їх впливу на досягнення цілей та обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності
б) установлення дотримання суб’єктами господарювання обмежуючих параметрів обігу фінансових ресурсів, визначення відхилень від прийнятих стандартів та внесення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень

в) складання висновку щодо відповідності фінансової звітності за всіма суттєвими аспектами інструкціям, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів
г) сприяння ефективності роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності.

5. Функції аудиту ефективності є:
а) контрольна функція, аналітична, синтетична функція
б) планування, організація, контроль, мотивація
в) контрольна функція, аналітична, мотиваційна
г) організаційна, контрольна функція, аналітична.

Тема 2. Правові та організаційні засади аудиту публічних фінансів

1. Вищим органом державного фінансового контролю в Україні є:
а) Рахункова палата України
б) Міністерство фінансів України
в) Державна аудиторська служба України
г) Антимонопольний комітет

2. До правових основ діяльності Рахункової палати відносяться:
а) Конституція України, Закон України «Про Рахункову Палату» тощо
б) Господарський кодекс України, Конституція України
в) Конституція України,  Цивільний кодекс України
г) Конституція України,  Бюджетний кодекс України


3. Державна аудиторська  служба України здійснює фінансовий контроль за:
а) виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;  цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;  цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;  складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, кошторисів та ін.документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;  станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в розпорядників бюджетних коштів;  усуненням виявлених недоліків і порушень
б) за дотриманням податкового і митного законодавства, законодавства щодо трансфертного ціноутворення, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та іншого законодавства
в) за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як щодо державного бюджету, так і місцевих бюджетів
г) виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;  цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів, за дотриманням бюджетного законодавства

4. Стандарти зовнішнього державного аудиту публічних фінансів контрольних органів – це:
а) нормативні документи, які затверджуються органами державного контролю,  що визначають обов’язкові принципи, характеристики, правила і процедури планування, організації та здійснення повноважень у сфері зовнішнього державного фінансового контролю
б) нормативні документи, які встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості
в)  нормативні документи, які встановлюють якість аудиту
г) всі відповіді вірні.

5. У якому році були розроблені Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ISSAI)?
а) у 2007 році
б) у 2006 році
в) у 2008 році
г) у 2017 році


Тема 3. Організація аудиту публічних фінансів у зарубіжних країнах
1.INTOSAI –  це:
а) неурядова, самостійна, незалежна і неполітична організація, що має своєю метою забезпечення обміну ідеями і досвідом між вищими органами аудиту різних держав світу
б) неурядова, самостійна, незалежна і неполітична організація, що має своєю метою контроль органів фінансового контролю різних країн світу
в)  неурядова, самостійна, незалежна і неполітична організація, що має своєю метою допомогу  в здійсненні аудиту публічних фінансів у зарубіжних країнах
г) всі відповіді вірні

2. Нормативним актом, у якому закріплено базові принципи Вищих органів аудиту є:
а) Лімська Декларація керівних принципів аудиту державних фінансів
б) Мексиканська декларація про незалежність вищих органів аудиту
в) Керівні принципи аудиту для фінансового аудиту (Financial Audit)
г) Фундаментальні принципи аудиту державного сектора

3. Моделі, що покладені в основу організації контрольно-ревізійних органів іноземних країн:

а) централізована та автономна
б) автономна та державна
г) автономна та демократична
г) немає правильної відповіді

4. Загально визнаними функціями органів фінансового контролю у зарубіжних країнах є:
а) контроль дохідних джерел бюджету; контроль бюджетних видатків; контроль ефективності та законності використання податкових пільг; аналіз нормативно-правових актів, що розробляються та затверджуються, щодо їх відповідності бюджетному законодавству
б) контроль дохідних джерел бюджету; контроль бюджетних видатків; контроль ефективності та законності використання податкових пільг; контроль законодавства з питань державного фінансового контролю
в) контроль дохідних джерел бюджету; контроль бюджетних видатків, контроль  бюджетного законодавства
г) всі відповіді вірні

5. Ознаками, притаманними більшості вищих зарубіжних органів фінансового контролю є:
а) незалежність від виконавчої та законодавчої влади; наголос на цільовому використанні, економічності, ефективності програм витрат фінансових засобів (з обов’язковим зазначенням критеріїв);  ефективність діяльності контрольно-ревізійних органів визначається шляхом порівняння засобів, витрачених на її реалізацію та отриманих у результаті доходів
б) залежність від виконавчої та законодавчої влади; наголос на цільовому використанні, економічності, ефективності програм витрат фінансових засобів (з обов’язковим зазначенням критеріїв);  ефективність діяльності контрольно-ревізійних органів визначається шляхом порівняння засобів, витрачених на її реалізацію та отриманих у результаті доходів
в) незалежність від виконавчої та законодавчої влади;  ефективність діяльності контрольно-ревізійних органів визначається обсягом отриманого прибутку
г) немає правильної відповіді

Тема 4. Методичні засади організації і проведення аудиту публічних фінансів

1.Аудиторська вибірка  - це:
а) застосування аудиторських процедур до менш  ніж 100 відс. сукупності даних, яка досліджується, що дасть змогу аудитору  отри мати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики відібраних  даних, розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність даних.
б) застосування аудиторських процедур до менш  ніж 50 відс. сукупності даних, яка досліджується, що дасть змогу аудитору  отри мати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики відібраних  даних, розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність даних.
в) застосування аудиторських процедур до менш  ніж 75 відс. сукупності даних, яка досліджується, що дасть змогу аудитору  отри мати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики відібраних  даних, розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність даних.
г) правильної відповіді немає

2.При проведенні фінансового аудиту можуть встановлюватись наступні
критерії щодо:
а) достовірності, відповідності, повноти, цільового використання коштів, законності
б) достовірності, відповідності, повноти, цільового використання коштів, потрібності
в) достовірності, відповідності, повноти, якості використання коштів
г) всі відповіді вірні

3.Базові принципи аудиту ефективності:
а) економності, ефективності, результативності
б) економності, ефективності, ергономічності
в) економності, ефективності, оптимальності
г) немає правильної відповіді

4.Під час аудиту ефективності використовуються наступні методи:
а) методи організації конкретних ситуацій і результатів роботи об’єктів перевірки на основі критеріїв оцінки ефективності;
б) метод організації конкретних ситуацій і результатів роботи об’єктів перевірки без врахування  критеріїв оцінки ефективності
в) аналіз фінансової звітності, документальна та фактична перевірка операцій з державними ресурсами;
г) немає правильної відповіді

5.Під час фінансового  аудиту використовуються наступні методи:
а) документальна та фактична перевірка операцій із державними коштами, що здійснені об’єктом перевірки, а також їх відображення в бухобліку та фінансовій звітності;
б) аналіз методів організації конкретних ситуацій і результатів роботи об’єктів
перевірки
в) метод організації конкретних ситуацій і результатів роботи об’єктів перевірки без врахування  критеріїв оцінки ефективності
г) всі відповіді вірні


Тема 5. Планування, цикл і етапи аудиту публічних фінансів

1.Під час планування фінансового аудиту контрольна група  має визначити:
а) масштаб, час і напрям аудиту, а також розробити програму аудиту
б) масштаб, час і напрям аудиту, а також обсяг коштів, необхідних на його проведення
в) масштаб, терміни проведення аудиту та об’єкт аудиту
г) всі відповіді правильні

2.Процес проведення фінансового аудиту складається з таких основних
послідовних етапів:
а) планування аудиту; проведення аудиту; звітування за результатами аудиту; контроль та оцінка виконання наданих за результатами аудиту  рекомендацій
б) планування аудиту; проведення аудиту
в) проведення аудиту та контроль
г) правильної відповіді немає

3. На яких рівнях при проведенні фінансового аудиту можуть існувати ризики суттєвого викривлення:
а) на загальному рівні звітності щодо надходжень та витрат бюджетних  коштів; на рівні тверджень стосовно класів операцій, залишків на рахунках і  розкриття інформації
б) на місцевому рівні звітності щодо надходжень бюджетних  коштів; на рівні тверджень стосовно класів залишків на рахунках і  розкриття інформації
в) на державному рівні звітності щодо надходжень та витрат бюджетних  коштів
г) немає правильної відповіді

4. Аудит ефективності здійснюється за такими етапами:
а) планування, виконання, звітування, перевірка виконання пропозицій
б) планування, проведення аудиту, звітування
в) проведення аудиту,  контроль за виконанням пропозицій
г) правильної відповіді немає
5. З яких двох компонентів складаються ризики  суттєвого викривлення на рівні тверджень:
а) властивого ризику та ризику контролю
б) властивого ризику та ризику невиявлення
в) ризику контролю та ризику невиявлення
г) правильної відповіді немає

Тема 6. Проведення аудиту публічних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку).

1.Аудиторські докази включають:
а) інформацію, що підтверджує та  підкріплює відповідність критеріям, та будь-яку інформацію, що  суперечить їм
б) тільки інформацію, що підтверджує та  підкріплює відповідність критеріям
в) тільки інформацію, що суперечить відповідність критеріям
г) немає правильної відповіді

2.Оцінюючи достатність та прийнятність доказів, необхідно класифікувати їх на:
а) інформація, що надає підтвердження відсутності порушень та недоліків; інформація, що вважається недостовірною; відсутність інформації; інформація, що вказує на порушення та недоліки.
б) інформація, що не надає підтвердження відсутності порушень та недоліків; інформація, що вважається недостовірною; відсутність інформації; інформація, що не вказує на порушення та недоліки.
в) інформація, що надає підтвердження відсутності порушень; інформація, що вважається достовірною; інформація, що вказує на наявні проблеми
г) немає правильної відповіді

3.Структура звіту за результатами фінансового аудиту:
а) вступна частина, основна частина, заключна частина, додатки
б) вступна частина,  практична частина, заключна частина, додатки
в) вступна частина, теоретична частина, заключна частина, додатки
г) вступна частина, заключна частина

4.До модифікованих  аудиторських  висновків належать:
а)умовно-позитивний висновок, негативний висновок, відмова від висловлення думки
б) безумовно- позитивний аудиторський висновок, негативний висновок, відмова від висловлення думки
в) позитивний та негативний
г) правильної відповіді немає


5.Ким підписується аудиторський звіт?
а) членом Рахункової палати,  відповідальним за проведення аудиту
б) Головою Рахункової палати
в) підписують усі дев’ять членів Рахункової палати
г) ніхто не підписує

Тема 7. Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту публічних фінансів

1.Зовнішній аудитор, виходячи на об'єкт аудиту, який має в структурі підрозділ внутрішнього аудиту, ставить перед собою ціль визначити:
а) чи може бути та якою мірою може бути застосована робота внутрішніх аудиторів; чи є їх робота адекватною в контексті проведення аудиту
б) кількість працівників внутрішнього аудиту та ефетивність їх роботи
в) чи доцільний підрозділ внутрішнього аудиту для об’єкта аудиту
г) всі відповіді вірні

2.У разі, якщо зовнішній аудитор використовує роботу внутрішніх аудиторів, він зобов'язаний включити до аудиторської документації:
а) висновки щодо оцінки відповідності та адекватності роботи внутрішніх аудиторів, а також опис здійснених аудиторських процедур з цього питання
б) висновки щодо оцінки відповідності та адекватності роботи внутрішніх аудиторів, а також програму внутрішнього аудиту
в) висновки щодо оцінки відповідності роботи внутрішніх аудиторів, також аудиторські докази
г) правильної відповіді немає

3.Для отримання розуміння й здійснення оцінки роботи внутрішнього аудиту важливими критеріями є:
а) організаційний статус,   обсяг діяльності (характер і обсяг завдань),  технічна компетентність, кваліфікацію; належна професійна уважність
б) достовірність, відповідність, повнота, цільове використання коштів, законність
в) організаційний статус,   достовірність, повнота, законність
г) правильної відповіді немає

4. При перевірці технічної компетенції внутрішніх аудиторів, зовнішній аудитор повинен:
а) здійснити огляд кадрової політики та навчання внутрішніх аудиторів, їхній досвід і професійну кваліфікацію
б) здійснити огляд кадрової політики та організаційної структури
в) здійснити огляд кадрової політики та системи мотивації внутрішніх аудиторів
г) правильної відповіді немає

5. При вивченні аудиторських знахідок внутрішнього аудиту, які мають системний характер, аудитор повинен:

а) вивчити надані внутрішніми аудиторами рекомендації та перевірити, які заходи були вжиті для усунення наслідків
б) вивчити надані внутрішніми аудиторами рекомендації та  зробити висновок про їх обгрунтованість
в) вивчити надані внутрішніми аудиторами рекомендації та висловити свою думку про їх доцільність
г) правильної відповіді немає


Тема 8. Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту публічних фінансів

1.Порядок проведення  моніторингу за виконанням (реалізацією) наданих пропозицій визначає:
а) керівник суб'єкта державного фінансового аудиту, підрозділ якого готував аудиторський звіт
б) внутрішній аудитор
в) керівник об’єкта аудиту
г) парвильної відповіді немає

2.Перевірки виконання рекомендацій можуть проводитися суб'єктом аудиту в різних формах, зокрема:
а) моніторинг поточної інформації про хід виконання рекомендацій підконтрольним об'єктом,
б) проведення спеціальної перевірки результатів виконання рекомендацій
в) проведення повторного  фінансового аудиту
г) всі відповіді вірні

3.У який термін об’єкт контролю  інформує Рахункову палату про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи?
- місяць
- три місяці
- 10 днів
-  правильної відповіді немає

4.Якщо об’єкт контролю не поінформував Рахункову палату про результати розгляду її рішення або, якщо вона визнала неналежними заходи, заплановані та вжиті об’єктом контролю у зв’язку з її рішенням, Рахункова палата інформує про це:
а) відповідні органи влади, а також громадськість через засоби масової інформації
б) керівництво  об’єкта аудиту
в) аудиторську групу, яка проводила аудит
г) нікого не інформує


5.Назвіть  основні елементи дотримання якості, відповідно до  ISSA І 40 "Контроль якості вищих

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Лика
  У меня была сложная тема диплома по коррупции. Все было сделано очень качественно, много графиков, схем, рисунков, новые данные. Несмотря на то, что препод. был вредный, на защите он сказал, что моя работа самая лучшая из всего потока! Спасибо Вам!
   
 • Марта
  Диплом по праву сдала на 92 балла! Спасибо большое!
   
 • Анна
  Дякую за диплом! Оперативно, якісно. Поки знайшла цей сайт - зверталась в багато агентств - але всі відмовляли.Ірина особисто виконувала мою роботу - я дуже задоволена. Захистила на відмінно! Ще раз дякую!