4081. Психологія організацій, МАУП

МАУП, 700 грн, 2020 рік, 180 стр
Нет заданного изображения
Основная цена 700,00 грн.
Описание

ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
Тема 2. Соціально-психологічна структура організації

1. Систематизація напрямків аналізу організації.
2. Типи організаційних структур.
3. Особливості побудови організаційних структур.
4. Типи організаційних структур.

Тема 3. Структура і функції організаційного клімату

1. Логіка якісних співвідношень соціально-психологічного клімату і організаційного клімату.
2. Проблеми дослідження організаційного клімату.

Тема 4. Параметри виміру і аналізу соціально-психологічного простору – 200 грн.

1. Розуміння і класифікація параметрів соціально-психологічного простору.
2. Цілісність соціально-психологічного простору.
3. Структурність соціально-психологічного простору.
4. Автономія підструктур.

Розділ 5. Психологічні основи прийняття управлінських рішень керівниками організацій

1. Зміст та основні етапи прийняття управлінських рішень керівниками організацій.
2. Фактори, якi впливають на процес прийняття управлiнських рішень.
3. керiвниками організацій.
4. Вимоги до прийняття управлiнських рiшень керівниками організацій.
5. Колегiальний пiдхiд до прийняття управлiнських рiшень керівниками організацій.
Розділ 6. Ефективність стилів керівництва управлінського персоналу організацій

1. Поняття про стиль керiвництва.
2. Структура основних стилів керівництва.
3. Індивідуальний стиль керівництва.
4. Фактори, які впливають на ефективність різних стилів керівництва в організаціях.

Розділ 7. Соціальні позиції та ролі працівників організацій

1. Зміст соціальних позицій та ролей працівників організацій.
2. Регламентація професійно-функціональних ролей працівників організацій.
3. Особливості рольової поведінки працівників організацій.
4. Вплив професійно-функціональних ролей на формування та розвиток особистості працівників організацій.

Розділ 8. Мотивація діяльності працівників організації як фактор успішності управління

1. Поняття про мотивацію та її значення для процесу управління.
2. Характеристика основних потреб працівників освітніх організацій.
3. Роль мотивації керівників освітніх організацій у забезпеченні мотивації діяльності їх працівників.
4. Основні стратегії забезпечення керівником мотивації працівників освітніх організацій.

Розділ 9. Організація ефективної комунікації в організаціціях

1. Поняття про комунікацію та її структуру.
2. Основні етапи здійснення комунікації в організаціях.
3. Види комунікації в організаціях.
4. Бар'єри, які заважають здійсненню ефективної комунікації.

Для виконання іспиту з кожного блоку оберіть по одному питанню

Блок 1
1. Які основні напрями вивчення організацій можна назвати?
2. Яке значення мають знання законів соціально-психологічної регуляції діяльності організацій?
3. Які типи організаційних структур можна назвати?
4. В чому полягають особливості побудови організаційних структур?
5. Які існують критерії рівня розвитку систем?
6. Назвіть основні властивості соціальних систем.
7. Дайте характеристику структурі та функціям організаційного клімату.
8. Які проблеми дослідження організаційного клімату існують?
9. Дайте класифікації параметрів соціально-психологічного простору.
10. Поясніть поняття «цілісність соціально-психологічного простору».
11. Що таке структурність соціально-психологічного простору?
12. Як ви розумієте поняття «автономія підструктур»?
13. Якi основнi етапи можна назвати в процесi прийняття управлiнського рiшення?
14. Проаналiзуйте основнi групи об'єктивних (зовнiшнiх) факторiв, якi впливають на прийняття управлiнських рiшень керiвниками середньої освiти.
15. Назвіть основнi групи суб'єктивних (внутрiшнiх) факторiв, якi визначають ефективнiсть прийняття управлiнських рiшень керiвниками організацій.
16. Що таке особистісний профiль прийняття управлiнських рiшень?
17. Як взаємодiють мiж собою об'єктивнi та суб'єктивнi фактори, що визначають ефективнiсть прийняття управлiнських рiшень в установах середньої освiти?
18. Яким вимогам повиннi вiдповiдати управлiнськi рiшення, якi приймаються керiвниками закладiв середньої освiти?
19. Якi форми колегiального прийняття управлiнських рiшень існують у системi середньої освiти?
20. Яких додаткових зусиль вимагає колегiальне прийняття управлiнських рiшень вiд керiвника?
21. Що лежить в основі того чи іншого стилю керівництва (розкрийте два основних підходи, які існують в психології)?
22. Чи виявляється стиль керівництва в діяльності лише самого керівника установи, чи він може бути притаманний ді¬яльності його управлінської команди?
23. Що забезпечує стиль керівництва?
24. Чим різняться поняття «стиль управлінської діяльності» та «стиль керівництва»?
25. Які основні елементи входять у структуру стилю керівни¬цтва?
26. Якими психологічними особливостями характеризуються «полярні» стилі керівництва (авторитарний та демократичний)?
27. Що характерно для ліберального стилю керівництва?
28. Які позитивні та негативні риси характерні для кожного з основних стилів керівництва?
29. Що таке індивідуальний стиль керівництва?
30. Які основні групи об'єктивних (зовнішніх) факторів зу¬мовлюють доцільність використання того чи іншого стилю керів¬ництва в конкретній управлінській ситуації?
Блок 2
31. Як впливають соціальні фактори на використання того чи іншого стилю керівництва в процесі управління уста¬новою?
32. Як впливають на стиль керівництва фактори, зв'язані зі змістом та умовами виконання діяльності колективу?
33. Які соціально-психологічні характеристики ко¬лективу визначають доцільність використання того чи іншого стилю керівництва?
34. Які основні суб'єктивні (внутрішні) фактори впливають на стиль керівництва управлінського персоналу установ?
35. Що таке соціальна позиція працівника організації?
36. В яких документах, що регламентують діяльність навчальних закладів, відображено зміст професійно-функціональних ролей?
37. Що таке посадова інструкція?
38. Які основні розділи містить посадова інструкція?
39. Які фактори впливають на рольову поведінку працівників організацій?
40. Що таке інтерналізація соціальної ролі?
40. Які фактори впливають на інтерналізацію соціальних ро¬лей працівниками організацій?
41. Яке значення мають професійно-функціональні ролі у фор¬муванні та розвитку працівників організацій?
42. Що таке «професійний характер» особистості?
43. Як індивідуальний стиль діяльності працівників організацій установ впливає на ефективність виконання ними соціальних ролей?
44. Що таке професійна деформація особистості?
45. Які умови запобігання професійній деформації особис¬тості?
46. Що являє собою синдром "професійного вигорання" особистості?
47. Що таке мотивація?
48. Яка роль мотивації у забезпеченні ефективного управління організаціями?
49. Як зв'язані між собою потреби та мотиви особистості?
50. Які основні групи потреб особистості?
51. Що таке первинні та вторинні потреби?
52. Чи завжди актуалізація вторинних потреб передбачає за¬доволення первинних потреб?
53. Що означає «власна» та «чужа» мотивація?
54. За яких умов керівник організації може забезпечу¬вати власну мотивацію?
55. Які існують основні стратегії створення керівником організації позитивної мотивації у своїх працівників?
56. У чому суть негативної стратегії забезпечення керівником мотивації працівників?
57. У чому полягає позитивна стратегія забезпечення керів¬ником мотивації працівників?
58. Яких умов слід дотримуватися керівникові для реалізації позитивної стратегії мотивації працівників?
59. Які фактори-мотиватори визначають позитивну мотивацію працівників організацій?
60. Які фактори-демотиватори блокують мотивацію праців¬ників організацій?
Блок 3
61. З яких основних елементів складається комунікативний процес?
62. Хто може виступати як відправник інформації в організаціях?
63. Що таке повідомлення як складовий елемент комунікації?
64. Що таке «канал комунікації»?
65. Які існують традиційні та нетрадиційні канали комунікації?
66. Хто може виступати як отримувач інформації в організаціях?
67. Які основні етапи здійснення комунікації в організаціях?
68. Чим характеризується етап підготовки повідомлення?
69. Як здійснюється відбір ідей для повідомлення?
70. За допомогою яких засобів кодується інформація для повідомлення?
71. Які фактори слід ураховувати при виборі каналу комуні¬кації?
72. Чим характеризується етап передавання повідомлення?
73. Які існують безпосередні форми передавання інформації?
74. Які психологічні фактори слід враховувати при викорис¬танні безпосередніх форм комунікативної взаємодії?
75. Чим характеризуються монологічні, діадні та групові фор¬ми комунікативної взаємодії?
76. Що таке опосередковані форми передавання інформації?
77. Які фактори впливають на ефективність опосередкованих форм комунікації?
78. Як здійснюється процес декодування інформації?
79. Яка роль зворотного зв'язку в забезпеченні комунікатив¬ного процесу?
80. Які види зовнішніх комунікацій існують в організаціях?
81. Яку роль відіграють зовнішні комунікації в управлінні організаціями?
82. За допомогою яких зовнішніх комунікацій може здійсню¬ватися формування іміджу навчального закладу?
83. Що таке внутрішні комунікації?
84. Які функції внутрішніх комунікацій в управлінні організаціями?
85. Яка роль формальних та неформальних, комунікацій в уп¬равлінні установами?
86. Як запобігати чуткам у процесі управління організаціями?
87. Що таке комунікативні бар'єри?
88. Які об'єктивні та суб'єктивні фактори можуть зумовити виникнення комунікативних бар'єрів?
89. Які існують види комунікативних бар'єрів?
90. Які умови подолання комунікативних бар'єрів в організаціях?

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Амур
  Хочу поблагодарить за всё, Ирина! Она чудесный и справедливый человек! Она была всегда на связи! Было очень оперативно, приятно общаться!!! За 2 года Ирина ни разу не подвела меня! Все работы (курсовая, индивидуальная и дипломная работа) были сданы ...
   
 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...