4082.Психологія творчості

МАУП, 350 грн., 13 стор.
Нет заданного изображения
Основная цена 350,00 грн.
Описание

Тема 1. Творча діяльність
особистості та її загальна характеристика

1. Дайте характеристику понятю "творчість".
2. Дайте характеристу психофізіологічним механізмам творчості.
3. У чому полягає сутність творчості як біологічного феномену?
4. У чому полягає сутність творчості як соціального феномену?

Тема 2. Проблема творчості в історії психології
1. Назвіть особливості античної творчості.
2. У чому полягає специфіка творчого середньовіччя?
3. Дайте характеристику творчості в епоху Відродження.
4. Визначте особливості дослідження творчості різними психологічними течіями.

Тема 3. Види творчості та проблеми їх стимуляції
1. Дайте загальну характеристику видам творчості.
2. Охарактеризуйте зовнішні та внутрішні бар’єри, що впливають на творчість особистості.

Тема 4. Поняття про творчий процес
1. Назвіть рівні творчого процесу.
2. Розкрийте поняття «творчий потенціал».
3. Розкрийте структуру творчого процессу.

Тема 5. Психологічні особливості творчої особистості
1. Як Ви розумієте поняття «творча особистість»?
2. Дайте визначення поняттю «творчі здібності» та розкрийте їх структуру.
3. Дати характеристику креативності особистості.

Тема 6. Особливості творчої діяльності особистості на різних етапах онтогенезу
1. Поняття про творчу унікальність особистості.
2. Вікові періоди творчих проявів.
3. Особливості дитячої творчості.
4. Підліткова та юнацька творчість і її характеристика.
5. Специфіка творчої діяльності людей старшого віку.

Тема 7. Методи дослідження творчої особистості
1. Загальна характеристика методів дослідження творчої особистості.
2. Особливості застосування авторських методик дослідження творчих якостей особистості.

Тема 8. Методи навчання творчості
1. Методи розвитку творчого спілкування та творчих рис характеру.
2. Методи активізації та використання індивідуального творчого потенціалу, самоусвідомлення та самоорганізації особистості.
3. Методи самопізнання власних особистісних якостей за допомогою самоспостереження.
4. Методи активізації та реалізації творчого досвіду.
5. Методи активізації інтелектуальних процесів.
6. Творчі тренінги на уроках і в домашніх умовах.
7.Виявлення творчих задатків у школі
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question1
Балів: 1
Здібності – це властивості:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. індивідуально-психологічні, що вказують і розвиваються в творчій діяльності   
 
b. психічні, природжені, що є основою успішного здійснення будь-якої діяльності   
 
c. індивідуально-психологічні, що відповідають вимогам цієї діяльності і є умовою її успішного здійснення   
 
d. психічні, що зумовлюють успішне навчання   
 
e. індивідуально-психологічні, що є необхідною умовою виконання творчої діяльності   
Question2
Балів: 1
Образ уяви, коли розбіжності зменшуються, а риси схожості виступають на перший план, називають
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. аглютинацією   
 
b. гіперболізацією   
 
c. схематизацією   
 
d. акцентуацією   
 
e. типізацією   
Question3
Балів: 1
Назвіть рядок, в якому названі рівні творчих здібностей
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. обдарованість, геніальність, акме   
 
b. сенситивність, талант, геніальність   
 
c. геніальність, творчість, активність   
 
d. обдарованість, талант, геніальність   
 
e. задатки, обдарованість, геніальність   
Question4
Балів: 1
Як прізвище вченого, що створив метод фокальних об’єктів
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. Ф.Кунце   
 
b. А.Лук   
 
c. О.Моляко   
 
d. Г.Буш   
 
e. Ж.Адамер   
Question5
Балів: 1
Творча уява –це:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. психічна діяльність, у результаті якої людина робить нові умовиводи   
 
b. створення у свідомості людини чітких образів раніше сприйнятих об’єктів   
 
c. створення у свідомості людини образів нових для неї об»єктів на основі словесного опису   
 
d. самостійне створення у свідомості людини оригінальних образів на основі попереднього досліду   
 
e. створення у свідомості картин далекого майбутнього   
Question6
Балів: 1
Розвиток творчих здібностей залежить
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. не залежить ні від спадкових рис, ні від виховання   
 
b. від виховання одних і тих самих задатків   
 
c. тільки від виховання   
 
d. насамперед від задатків, але виховання може іноді вплинули
на нього також   
 
e. тільки від спадкових рис   
Question7
Балів: 1
Який метод навчання творчості ґрунтується на використанні психологічних особливостей творчого мислення для пошуку ефективних технічних рішень
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. інтегративний метод “метра”   
 
b. метод інверсологїї   
 
c. Метод фокальних об’єктів   
 
d. метод генерування ідей   
 
e. метод “матриць варіантів”   
Question8
Балів: 1
Назвіть прізвище автора, який створив метод інверсологїї
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. Ф.Кунце   
 
b. Я.Пономарьов   
 
c. А. Есаулов   
 
d. Ж.Адамер   
 
e. О.Моляко   
Question9
Балів: 1
Назвіть рядок, в якому виділені основні підсистеми загальної структури творчої діяльності
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. стратегії вирішення творчих задач, фази творчого процесу, розумові тактики, особистість творця   
 
b. натхнення, розвиток ідеї, оформлення ідеї, перевірка   
 
c. фази творчого процесу, особистість творця, соціально-психологічний клімат в колективі; методи творчої діяльності   
 
d. процес творчої діяльності, продукт творчої діяльності, особистість творця, середовище; умови, у яких проходить творчість   
 
e. методи творчої діяльності, інтелектуальні здібності, інтуїція, умови діяльності   
Question10
Балів: 1
Назвіть рядок, в якому визначені фази творчого процесу
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. підготовка, конвергенція, автоматизація, перевірка   
 
b. пошук аналогів, реконструкція дій, перевірка   
 
c. деформація, інтеграція, заміщення, диференціація   
 
d. підготовка, задум, інсайт, оформлення   
 
e. підготовка, натхнення, інсайт, перевірка   
Question11
Балів: 1
Хто з названих авторів написав книгу «Геній і творчість»
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. М.Бєхтєрєв   
 
b. Ф. Шеллінг   
 
c. І. С. Сумбаєв   
 
d. А. Грузенбер   
 
e. Аристотель   
Question12
Балів: 1
Акцентування якоїсь частини образу або якоїсь якості, називають
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. гіперболізацією   
 
b. підкреслення   
 
c. типізацією   
 
d. схематизацією   
 
e. аглютинацією   
Question13
Балів: 1
Моментом осяяння, здогаду, раптового розуміння, називають в психології
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. інсайт   
 
b. інволюцію   
 
c. інневацію   
 
d. індукцію   
 
e. ідіосинкразію   
Question14
Балів: 1
Інтегративний метод “метра” створений
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. А.Матейко   
 
b. В.Орловим   
 
c. І. Бувеном   
 
d. Ю.Полуяновим   
 
e. Н.Лейтесом   
Question15
Балів: 1
Знання, що виникає без усвідомлення способів і умов його набуття, унаслідок чого суб’єкт має його як результат “безпосереднього міркування”, у психології називають
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. інтроспекцією   
 
b. толерантністю   
 
c. інсайтом   
 
d. поліідеізмом   
 
e. інтуїцією   
Question16
Балів: 1
Знайдіть прізвище автора, який виділив три типи теорій творчості
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. А. Грузенбер   
 
b. В.Трошиін   
 
c. І.Павлов   
 
d. Г.Морган   
 
e. Л.Бурлачук   
Question17
Балів: 1
Який вчений вважав, що «для будь¬-якої творчості потрібен певний ступінь обдарованості та відповідне виховання, яке дає змогу сформувати навички роботи»
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. Г. Мюррей   
 
b. Л.Вульфсон   
 
c. Я.Пономарьов   
 
d. Ж.Адамер   
 
e. М.Бєхтєрєв   
Question18
Балів: 1
Кому з вчених належать слова “Творча діяльність ученого — це творча праця”
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. Ю.Полуянов   
 
b. В.Орлов   
 
c. С. Рубінштейн   
 
d. А.Матейко   
 
e. Н.Лейтес   
Question19
Балів: 1
Хто у психології творчості розробив теорію трьох кілець
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. В.Мерлін   
 
b. Дж. Рензуллі   
 
c. Ч.Спірмен   
 
d. М.Ланге   
 
e. Б.Кедров   
Question20
Балів: 1
Прийом створення образу уяви, який характеризується збільшенням або зменшенням предмету, називається
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. типізація   
 
b. аглютинація   
 
c. акцентуація   
 
d. гіперболізація   
 
e. схематизація   
Question21
Балів: 1
Хто в психології увів поняття « інтелектуальна активність»
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. Є.Громов   
 
b. Д. Богоявленська   
 
c. І.Сєченов   
 
d. В.Моляко   
 
e. О.Клепіков   
Question22
Балів: 1
Яким методом в психології творчості вперше почали вивчати творчу діяльність
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. спостереження   
 
b. тестуванням   
 
c. анкетуванням   
 
d. експериментом   
 
e. бесідою   
Question23
Балів: 1
Який метод навчання творчості ґрунтується на застосування магічного числа «7»
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. інтегративний метод “метра”   
 
b. метод генерування ідей   
 
c. метод “матриць варіантів”   
 
d. Метод семиразового пошуку   
 
e. Метод фокальних об’єктів   
Question24
Балів: 1
Який автор створив систему творчого пошуку КАРУС
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. В.Мерлін   
 
b. О.Моляко   
 
c. М.Ланге   
 
d. Ч.Спірмен   
 
e. Дж. Рензуллі   
Question25
Балів: 1
Який метод будується за принципом концентрації багатьох ідей на якомусь об’єкті
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. інтегративний метод “метра”   
 
b. метод “матриць варіантів”   
 
c. метод семиразового пошуку   
 
d. метод генерування ідей   
 
e. метод фокальних об’єктів   
Question26
Балів: 1
Знайдіть метод, який полягає в систематизації пошуку можливих варіантів станів нового об’єкта на основі аналізу закономірностей його побудови
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. метод “матриць варіантів”   
 
b. метод “матриць варіантів”   
 
c. інтегративний метод “метра”   
 
d. метод генерування ідей   
 
e. метод інверсологїї   
Question27
Балів: 1
Назвіть прізвище автора, який створив алгоритм розв’язування винахідницьким задач (АРВЗ)
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. А. Моль   
 
b. І. Бувен   
 
c. Г.Буш   
 
d. Ф.Кунце   
 
e. Г. Альтшуллер   
Question28
Балів: 1
Знайдіть рядок, у якому перераховані прийоми створення образів уяви
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. адаптація, модифікація, типізація, акінезія   
 
b. аглютинація, гіперболізація, акцентуація, схематизація, типізація   
 
c. аглютинація, гіперболізація, інверсія, аперцепція   
 
d. схематизація, гіперболізація, типізація, асоціація   
 
e. інверсія, акомодація, акцентуація, модифікація, схематизація   
Question29
Балів: 1
Кто з вчених, вперше описав внутрішній бар’єр під назвою «функціональний стереотип»
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. Г. Альтшуллер   
 
b. Г.Іванов   
 
c. К. Дункур   
 
d. Г.Морган   
 
e. К.Самойлов   
Question30
Балів: 1
Створення нового образу шляхом сполучення елементів, взятих з різних уявлень, називають
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. типізацією   
 
b. гіперболізацією   
 
c. акцентуацією   
 
d. схематизацією   
 
e. аглютинацією   
Question31
Балів: 1
Метод “матриць варіантів” створений
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. Г.Морганом   
 
b. Я.Пономарьовим   
 
c. А. Молем   
 
d. О.Моляко   
 
e. Г.Бушем   
Question32
Балів: 1
Уява, яка проявляється у планування і проведенні експериментальних положень, у вмінні будувати гіпотези, знаходженні неординарних шляхів розв’язання проблеми, в побудові експериментальної ситуації, вмінні узагальнювати емпіричний матеріал, називається
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. науковою   
 
b. художньою   
 
c. просторовою   
 
d. літературною   
 
e. технічною   
Question33
Балів: 1
Метод, в якому відбувається об’єднання різнорідних елементів за аналогією, називається
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. методом синектики   
 
b. методом гірлянд випадків і асоціацій   
 
c. методом “мозкової атаки"   
 
d. методом “монолог винахідника”   
 
e. евристичним діалогом Сократа   
Question34
Балів: 1
Назвіть прізвище автора, який виділяє чотири основні детермінанти на шляху до творчої діяльності людини
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. Д. Клозен   
 
b. Я.Пономарьов   
 
c. Г.Морган   
 
d. Г.Буш   
 
e. Н.Марш   
Question35
Балів: 1
Психічний процес створення людиною нових образів на основі його попереднього досвіду, називають
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. уявленням   
 
b. уявою   
 
c. новоутворенням   
 
d. фантазією   
 
e. творчістю   

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Амур
  Хочу поблагодарить за всё, Ирина! Она чудесный и справедливый человек! Она была всегда на связи! Было очень оперативно, приятно общаться!!! За 2 года Ирина ни разу не подвела меня! Все работы (курсовая, индивидуальная и дипломная работа) были сданы ...
   
 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...