1. Анотація двома мовами (російською, українською, англійською) обсягом зазвичай 1 сторінка, деякі викладачі вимагають більшої, 2 сторінки. В інструкції Ви коротко (буквально 4-5 пропозицій) повинні викласти, що було зроблено в роботі, що досліджено, і які висновки чи пропозиції були запропоновані. Обов'язково вказуються ключові слова. Наприклад,

АНОТАЦІЯ

ПІБ

«Тема дипломної роботи»

У роботі проаналізовано теоретичні та практичні аспекти організації процесу продажу прянощів в магазині, обгрунтовані основні напрямки підвищення її ефективності. Запропоновано впровадити у практику діяльності підприємства наступні заходи: збільшення чисельності персоналу, застосування реклами, здійснення оптимізації формування асортименту та управління товарними запасами.

Ключові слова: торговельне підприємство, товарооборот, торговельно-технологічний процес, продаж товарів, ефективність, прянощі, перець мелений, якість, конкурентоспроможність.

 

SUMMARY

""

An author is analyse the theoretical and practical aspects of organization of process of sale of spicinesses in a shop, basic directions of increase of her efficiency are reasonable. It is suggested to inculcate in practice of activity of enterprise next measures: increase of quantity of personnel, introduction of advertisement, realization of optimization of assortment and management by commodity supplies.

Keywords: trade enterprise, commodity turnover, technological process, sale of commodities, efficiency, spicinesses, pepper ground, quality, competitiveness.

2. Замовлення – це одна сторінка, на якій написано, що директор підприємства, на основі якого Ви пишите диплом, просить Ваш ВНЗ виділити студента, а саме Вас для розробки певної теми дипломної роботи. Приклад:
Завідувач кафедри

Товарознавча та експертизи

продовольчих товарів д.т.н., проф.ПІБ

Замовлення

Мале приватне підприємство «Оріон» просить виконати дипломну магістерську роботу на тему: «Організація товарозабезпечення роздрібного підприємства дерев’яними будівельними матеріалами». Наше підприємство зацікавлене в розробленні цієї теми. До виконання роботи просимо залучити студента заочного відділення університету Іванова Дениса Сергійовича.

Директор

3. Відгукэто отзыв о Вашей дипломной работе руководителя предприятия. Понятно, что руководителю не до этого, поэтому Вам придется написать отзыв от его имени, а он только подпишет. Как написать відгук смотрите ниже.

Відгук

на дипломну магістерську роботу студента Іванова Д.С. на тему «» (за матеріалами МПП «Оріон»)

Робота виконана на замовлення і за матеріалами МПП «Оріон».

Товаропостачання є необхідною передумовою доведення товарів від виробництва до споживання, задоволення попиту населення та реалізації товарів, що зумовлює важливість та необхідність дослідження організації товарозабезпечення роздрібного підприємства.

Робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків та пропозицій, додатків і відповідає всім кваліфікаційним вимогам.

У дипломній магістерській роботі проаналізовано теоретичні та практичні аспекти організації товарозабезпечення роздрібного підприємства дерев’яними будівельними матеріалами. Запропоновано впровадити у практику закупівель підприємства моделі найбільш економічного обсягу замовлень з визначенням основних параметрів графіку постачань.

Методи розрахунків, використані у роботі, є науково-обгрунтованими та об'єктивними.

Робота має практичну цінність, містить пропозиції щодо підвищення ефективності організації товарозабезпечення роздрібного підприємства дерев’яними будівельними матеріалами.

Дипломна магістерська робота Іванова Д. С. є завершеним дослідженням поставленої проблеми і заслуговує на позитивну оцінку.

Директор МПП «Оріон»

4. Рецензія. Як написати рецензію на дипломну роботу? Дуже просто, наприклад, у ДТЕУ видають перелік того, що має бути.

 

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну магістерську роботу

студента КНТЕУ

ПІБ повністю

«Тема» за матеріалами МПП «Оріон»

1. Відповідність завданню дипломної роботи (проекту). Виконана дипломна робота повністю відповідає обраній темі та завданню. Автор достатньо обґрунтував вибір предмету, об'єкту і мети дослідження.

2.Актуальність теми проекту (роботи). Товаропостачання є необхідною передумовою доведення товарів від виробництва до споживання, задоволення попиту населення та реалізації товарів, що зумовлює важливість та необхідність дослідження організації товарозабезпечення роздрібного підприємства.

3.Відповідність змісту роботи кваліфікаційним вимогам. В цілому  зміст роботи відповідає темі, вся інформація подана у роботі є достовірною. Принципових зауважень немає.

4. Правильність застосування методу аналізу і розрахунків: глибина їх і відповідність сучасному рівню розвитку науки і техніки. Дипломна робота побудована на діалектичному, історичному та системному підходах до вивчення соціально-економічних процесів, явищ та об’єктів. Для обґрунтування напрямів підвищення ефективності організації товарозабезпечення роздрібного підприємства дерев’яними будівельними матеріалами застосовано загальнонаукові і спеціальні методи: теоретичного узагальнення (для обґрунтування наукових висновків і в розв’язанні проблемних питань); графічний метод (для наочності представлення матеріалу), табличний метод. Методи розрахунків, використані у роботі, є науково-обгрунтованими та об'єктивними.

5.Відображення в роботі передових методів праці. Робота має практичну цінність, містить пропозиції щодо підвищення ефективності організації товарозабезпечення роздрібного підприємства дерев’яними будівельними матеріалами.

6.Оцінка оригінальних рішень, прийнятих у дипломній роботі. В роботі подані ґрунтовні висновки та пропозиції щодо вдосконалення організації товарозабезпечення роздрібного підприємства дерев’яними будівельними матеріалами.

7.Практична цінність проекту і техніко-економічна доцільність прийнятих вирішень. Впровадження запропонованих пропозицій на МПП «Оріон» дозволить підвищити ефективність управління закупівлями деревяних будівельних матеріалів.

8.Рівень використання комп'ютерних технологій у вирішенні завдань роботи. В роботі розрахунки здійснювалися з використанням табличного процесора Microsoft Excel.

9.Якість оформлення креслень і пояснювальної записки. Дипломна робота супроводжується схемами, таблицями, графіками, розрахунками і відповідає встановленим вимогам.

10. Загальний висновок про міру економічної та інженерної підготовки
проектанта на основі аналізу змісту проекту та особистої бесіди з проектантом.
Розробка теми проведена досить глибоко і кваліфіковано, має практичне значення і засвідчує високий рівень підготовки для роботи за фахом. Дипломна магістерська робота Іванова Д.С. є завершеним дослідженням поставленої проблеми, відповідає вимогам, які висуваються до дипломних робіт з напрямку «Товарознавство та комерційна діяльність», і заслуговує на позитивну оцінку.

5.Реферат до дипломної роботи. Реферат – це короткий зміст. Приклад реферату до диплому дивіться нижче:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Структура та обсяг роботи. Дипломна магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить: 110 сторінок, включаючи 26 рисунків, 32 таблиці, 4 додатків та 72 джерела використаної літератури.

Публікації. За результатами виконання дипломної магістерської роботи опубліковано 1 статтю: Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства // Зб. наук. ст. студ. ― К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012.

Обсяг статті становить 0,4 д.а.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми наукового дослідження, визначено мету та завдання, наведено дані про об’єкт та предмет дослідження.

В першому розділі роботи досліджено теоретичні основи сутності та завдань управління маркетинговою діяльністю підприємства. Наведено характеристику зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на маркетингову діяльність підприємства. Розглянуто основні етапи управління маркетинговою діяльністю підприємства .

В другому розділі роботи проведено аналіз зовнішнього середовища підприємства. Проведено дослідження формуванння комплексу маркетингу ТОВ «». Здійснено оцінку ефективності управління маркетинговою діяльністю ТОВ «».

В третьому розділі роботи здійснено розробку програми маркетингу ТОВ «» на 2013 р. Наведено основні напрями удосконалення управління маркетинговою діяльністю ТОВ «». Обгрунтувано напрямки стимулювання збуту у ТОВ «» у 2013 р.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі висновки і пропозиції:

Маркетингове управління діяльністю підприємства - це процес аналізу, розробки та втілення в життя засобів, які розраховані на встановлення, укріплення та підтримку вигідних обмінів з покупцями для досягнення головної мети підприємства - отримання прибутку, росту обсягів збуту, збільшення частки ринку тощо. Тому необхідність розробки ефективної технології маркетингу в умовах переходу до ринку об'єктивно зростає в зв 'язку з тим, що система маркетингу ще не отримала належного теоретичного обґрунтування, вкрай мало теоретичних розробок по її проектуванню, організації та раціональному функціонуванню, внаслідок чого концепція маркетингу досить повільно входить в господарчий менеджмент керівників, спеціалістів, власників тощо.

При формуванні маркетингової діяльності, аналіз всіх факторів впливу на маркетингову діяльність підприємства сприятиме отриманню численних переваг: простота аналізу діяльності підприємства при реалізації стратегії; можливість оцінки ефективності обраної стратегії в будь-який момент її реалізації, можливість застосування коефіцієнтів, що дозволяють чітко визначити специфіку діяльності підприємства; встановлення ієрархічної структури цілей та способів їх досягнення.

Управління маркетинговою діяльністю складається з аналізу, організації, планування та контролю за маркетингом. Головне завдання управління маркетингом полягає у впливі на рівень, час і характер-попиту таким чином, щоб це допомогло організації в досягненні поставлених перед нею цілей. Простіше кажучи, управління маркетингом - це управління попитом. Система забезпечення включає ті види діяльності і процедури, що забезпечують отримання, обробку, документування і передавання інформації. Система управління маркетингом включає організаційні структури, розподіл відповідальності за посадами, процедури планування і контролю маркетингової діяльності. У швидкозмінюваній інформаційній галузі ситуаційний аналіз необхідно проводити двічі на рік за допомогою письмового опитування, коли у декількох анкетах містяться блоки запитань за всіма напрямами досліджень.

Проведене дослідження свідчить, що підприємство ТОВ «» в цілому має сприятливі умови для розвитку на ринку. Умовою успішного розвитку підприємства може бути вдосконалення існуючої маркетингової стратегії та поступова зміна ринкової орієнтації на дрібно-оптову дилерську мережу.

Підприємство ТОВ «» виробляє та реалізує спеціалізований продукт-керамограніт. Товарна лінійка підприємства є відносно не широкою. Весь товарний портфель умовно можна поділити на товари двох категорій – середньо дорогі та дорогі. Також, в залежності від обраної стратегії продаж в товарній політиці асортимент поділяється на «паровозний» та «оригінальний». В складі організаційної структури підприємства є маркетинговий відділ, який здійснює координацію та управління формуванням товарної стратегії ТОВ «». Товарно-цінова політика базується на стратегії «структуризації продажів». Відповідно до даної стратегії, підприємство формує 70-80% свого товарного портфелю за рахунок дешевої і найбільш ходової плитки, а решту 20-30% доповнює оригінальними серіями керамограніту, які приносять основну частку прибутку. Характеризуючи процес реалізації маркетингової діяльності на підприємстві, можна сказати, що вона починається з визначення стратегії розвитку на рік, формуванням орієнтирів досягнення успіху на ринку і продовжується формуванням та затвердженням щомісячних планів заходів по просуванню товарів на ринку. На підставі проведеного аналізу процесу медіа планування на підприємстві можна сказати, що у 2010 році порівняно з 2009 роком підприємство збільшило витрати на розміщення реклами у пресі, що було пов’язано зі заростанням кількості видань. У 2011 році бюджет витрат на рекламні заходи був значно скорочений. Можна сказати, що найбільш інтенсивним фактором впливу на реалізацію продукції ТОВ «» є фактор інфляції, а найменш інтенсивним – темпи приросту ВВП, що свідчить про те, що зростання обсягу реалізації продукції на ринку плитки випереджає темпи промислового розвитку. В плані комунікаційної політики, то найбільша частка витрат на просування припадає на презентації та акційні програми. В останні роки спостерігається зростання обсягів та питомої ваги витрат на рекламну діяльність.

На підприємстві ТОВ «» спостерігається зростання кількості замовлень через мережу Інтернет. Середня вартість замовлення керамограніту через Інтернет склала 10,5 тис.грн в 2011 році, що на 8,5% менше, порівняно з аналогічним показником 2010 року, і на 2,9% більше, ніж у 2009 році. Середній рівень комерційного доходу (прибутковості продажу) становив у 2009 році 43,1%, в тому числі для Інтернет-каналу – 33,1%, а для каналу прямого продажу і об’єктних продаж – 51,8%. У 2011 році можна було спостерігати зростання рівня комерційного доходу на 3,5% порівняно з 2009-м роком. В тому числі для Інтернет-каналу він зріс на 5,1%, а для каналу прямого продажу і об’єктних продаж – 1,3%.

На 2013 рік нами передбачено три основні стратегічні напрямки розвитку та удосконалення маркетингової діяльності підприємства – оптимізація товарного асортименту, впровадження нового виду послуг по відновленню абразивного інструменту та удосконалення інформаційного забезпечення управління логістичними процесами. Економічний ефект від оптимізації товарного асортименту у 2013 році може орієнтовно становити 5483,3 тис.грн.

Поточна структура товарного асортименту потребує свого вдосконалення, проведення оптимізації. Також необхідно зазначити, що перспективним напрямком розвитку підприємства у 2013 році є впровадження нового виду послуг по відновленню абразивного інструменту. Дані послуги можна визначити як новий та важливий напрямок діяльності заводу.

З метою підвищення ефективності маркетингової діяльності ТОВ «» нами було запропоновано два основні напрямки заходів – удосконалення управління логістичною підсистемою та оптимізація асортиментної політики на ринку. Вдосконалення управління логістичною підсистемою передбачає реалізацію логістичного проекту „INTELEKT 3.1” ТОВ «». Даний проект передбачає розробку системи управління та її апаратне забезпечення (придбання офісної техніки, програм), технологічну складову для складання (роботи по монтажу та заміні елементів обладнання, позапланові ремонти супутникової системи, ремонт приміщень), ресурсне забезпечення (обладнання та оновлення його елементів) системи

Оптимізація асортиментної політики на ринку передбачає запровадження надання послуг з відновлення абразивного інструменту. Дані послуги планується надавати іноземному партнеру - керамічному заводу «», який знаходиться в Росії. Привабливість такого рішення зумовлена двома чинниками: 1) аналізу ринку абразивів свідчить про зростання популярності послуг з відновлення абразивного інструменту; 2) існує можливість реалізації давальницької схеми з надання послуг іноземному партнеру «», акціонером якого є співвласник ТОВ «».

В цілому запропонована програма маркетингової діяльності є доволі привабливою та перспективною. Середній рівень її рентабельності за весь строк реалізації становить 19,6% (з урахуванням всіх витрат), а середній рівень комерційного доходу – 32,2 % (33,2 грн. на кожних 100 грн. наданих послуг).

Базуючись на результатах дослідження, отриманих у другому розділі, в якому ми визначили особливості формування товарного асортименту виробництва і реалізації продукції ТОВ «», було здійснено планування збутової політики діяльності на 2013 рік. В результаті реалізації програми збуту у 2012 році обсяг виручки може складати 12 794,7 тис.грн, що на 104 % більше порівняно з показником 2011 року. Обсяг прибутку від реалізації очікується на рівні 3 324,4 тис.грн, що у 8,7 рази більше, порівняно з 2011-м роком.

 

6. Роздатковий матеріал до дипломної роботи. Это просто самые главные рисунки и таблички из Вашего диплома. Иногда в КНТЕУ просят сделать презентацию в Power Poit, что, в принципе, ничего сложного из себя не представляет. Кто не умеет работать в данной программе, можно просто скачать любую презентацию – удалять постепенно информацию из нее и вставлять свою. Если для Вас это сложно, заказать презентацию к диплому можно у нас. Мы с радостью выполним ее.

 

7. Доповідь до дипломної роботи. Это, пожалуй, самое приятное – если Вы дошли до нее – Вас можно поздравить – это уже последнее Ваше мучение – очень скоро Вы получите свой долгожданный диплом. В доповідь обязательно входит актуальность вашей дипломной работы, мета, предмет и объект исследования и, по сути, высновки. Обязательно, когда пишите доклад, ссылайтесь на Ваш иллюстративный материал. Пример доклада к диплому можно посмотреть ниже.

Шановний Голова та члени державної екзаменаційної комісії!

Вашій увазі пропонується магістерська дипломна робота на тему: «Назва теми», актуальність якої зумовлена тим, що якість радіотелефонів в умовах конкуренції є головним стимулом їх придбання, одним з факторів їх конкурентоспроможності, до того ж, розвиток експортних відносин показав, що радіотелефони вітчизняних підприємств є неконкурентоспроможними на світовому ринку саме з якості, тому варто приділяти більше уваги її забезпеченню та дослідженню.

Метою дипломної роботи є провести комплексну оцінку якості та конкурентоспроможності радіотелефонів, вивчити особливості організації логістичного процесу товароруху радіотелефонів у ТОВ «».

Предметом дослідження є асортимент, якість, конкурентоспроможність і процес товароруху радіотелефонів в ТОВ "".

Об’єктом дослідження виступають радіотелефони, що реалізуються в ТОВ "".

Як світовий, так і український ринок безпровідної телефонії вже сформувалися, а лідируючу роль на ринку безпровідної телефонії зберегли за собою радіотелефони, що використовують технологію DECT. В 2012 році DECT телефони зайняли 84% від спільного ринку безпровідних телефонів (рис.1). Зокрема, найбільшою популярністю користуються моделі з однією трубкою – 63 % з загальних 83 млн. шт. світових продажів (табл.1). Найбільш відомими виробниками безпровідних телефонів є компанії Panasonic, Gigaset, Vtech. Інші бренди представлені на ринку в об'ємах, що не перевищують 8% (рис.2).

Аналізуючи поняття конкурентоспроможності, було з’ясовано, що на сьогоднішній день існує значна кількість визначень конкурентоспроможності (табл. 2), проте їх аналіз дає підстави визначити, що у найбільш загальному визначенні конкурентоспроможність доцільно розглядати властивість продукції, що виражає її здатність бути реалізованою споживачам на конкретному ринку у визначений період. Зокрема, проаналізувавши трактування поняття «конкурентоспроможність продукції», було визначено, що найбільш повно розкриває його сутність наступне визначення – це перевага у порівнянні з яким-небудь іншим товаром (аналогічним за призначенням чи його замінником) при вирішенні потенційним покупцем його проблем.

Конкурентоспроможність продукції (послуги) залежить від ряду чинників, що впливають на пріоритетність вибору і визначають обсяг їх реалізації на певному ринку: техніко-економічних; комерційних; нормативно-правових. Серед факторів конкурентоспроможності товару на ринку, варто виокремити наступні: корисність для потенційного покупця; ціна товару; інноваційність продукції (табл.3).

До основних критеріїв конкурентоспроможності товару можна віднести: рівень якості товару та його стабільність, соціальну адресність, достовірність, безпечність, споживча новизна товару, імідж товару, інформативність товару, ціна споживання товару. Поряд з цими критеріями виділяють також організаційні критерії (умови збуту, якість обслуговування і післяпродажну діяльність), але їх неможливо виміряти навіть за допомогою бальної шкали через вплив на них занадто великої кількості факторів.

Загальна схема оцінки конкурентоспроможності товару наведена на рис.3. Осноними методами визначення конкурентоспроможності є методика оцінки конкурентоспроможності товарів на основі їх рейтингу, за обсягом продажу, диференціальний, комплексний та змішаний методи (табл.4)...

До споживчих властивостей радіотелефонів відносяться: функціональні, ергономічні, естетичні, безпека. Для дослідження якості телефонів було обрано 5 зразків, які представлені до продажу в ТОВ «»: Panasonic KX-TG2511, Motorola D1002, Philips CD 2801, Texet TX-D8405A Black, Gigaset AL110 Black.

Проаналізувавши асортимент ТОВ "", потрібно відзначити динаміку його зростання напротязі аналізованого періоду. Найбільший товарообіг забезпечують марки Motorola та Panasonic, найменшу частку в загальній структурі асортименту займає виробник радіотелефонів Texet – лише 6,98% (табл.5. та рис.6).

Зокрема, в 2012 році в структурі асортименту радіотелефонів найбільшу частку складали марки Motorola та Panasonic – 30,52 та 25,94% відповідно (рис.7)

На підставі проведенного дослідження якості за естетичними показниками, ми можемо рекомендувати споживачам купувати наступні марки телефонів: Panasonic KX-TG2511 та Motorola D1002 (табл.6). Найкращий за якістю – це радіотелефон марки Panasonic KX-TG2511, порівнюючи з ним всі інші марки було з’ясовано, що Philips CD 2801найбільший його конкурент. Далі слідують Gigaset AL110 Black, Texet TX-D8405A Black та Motorola D1002 (табл.7).

Застосувавши також методику розрахунку конкурентоспроможності, яка враховує вплив так званих «жорстких» та «м’яких» параметрів товару на підставі вагомості досліджуваних показників, було визначено, що найбільш конкурентоспроможним є телефон Panasonic KX-TG2511, який має інтегральний показник конкурентоспроможності 0,023. На одному рівні слідують марки телефонів Motorola D1002 та Philips CD 2801 з показником конкурентоспроможності 0,009, однак радіотелефон Philips CD 2801 має дещо нижчу ціну та отримав менше балів за якість упаковки (табл.9-10)

Товарозабезпечення – це комплекс послідовних логістичних операцій щодо доведення товарів у торговельну мережу, за допомогою засобів системи штрихового кодування з урахуванням впливу чинників середовища, задля забезпечення високого рівня конкурентоспроможності роздрібної торговельної мережі та задоволення потреб споживачів.

Товаропостачання повинне виконувати такі завдання: забезпечувати надходження товарів у потрібне місце і час, у визначеному обсязі та асортименті; максимально задовольняти попит населення, оперативно і з найменшими витратами забезпечувати завезення товарів; гнучко реагувати на зміни попиту та кон’юнктури ринку; забезпечувати наявність необхідних населенню товарів і прискорення їх обіговості; забезпечувати постачання товарів без зайвих проміжних ланок, найкоротшим шляхом.

Раціональна організація постачання роздрібної торговельної мережі з урахуванням наведених вимог має базуватися на принципах плановості, безперебійності, ритмічності, оперативності, технологічності та економічності (рис.8).

На організацію товаропостачання впливають об'єктивні та суб'єктивні фактори. До об'єктивних факторів належать: виробничі; транспортні; торговельно-організаційні. До суб’єктивних відносяться: рівень управління процесом товаропостачання; кваліфікація працівників, які визначають потребу в товарах; достовірність комерційної інформації.

Джерело товаропостачання – це ланка в системі товаропросування, з якої товари завозяться в роздрібну торговельну мережу. В організації товаропостачання приймають участь різноманітні суб'єкти оптового ринку товарів народного споживання, зокрема виробничі, переробні, сільськогосподарські підприємства, підприємства оптової торгівлі, склади роздрібних торговельних підприємств та їх об'єднань, торговельно-посередницькі підприємства, приватні підприємці та ін., які виступають постачальниками товарів.

Відповідно до рис. 9, використовують дві форми товаропостачання – транзитну та складську. Транзитна форма товаропостачання передбачає завезення товарів безпосередньо від їх виробників у роздрібну торговельну мережу, оминаючи склади роздрібних торговельних підприємств. Складська форма передбачає товаропостачання магазинів з власних складів роздрібних торговельних підприємств.

Розрізняють два методи товаропостачання: децентралізований; централізований. Децентралізований метод товаропостачання передбачає виконання транспортно-експедиційних операцій силами і засобами роздрібних торговельних підприємств, тобто всі операції з завезення товарів від складів постачальників, починаючи з пошуку транспорту, роздрібні підприємства виконують самостійно. Постачання товарів при їх централізованому завезенні здійснюється силами і засобами постачальників або транспортних підприємств за заявками магазинів і на основі завчасно розроблених графіків і маршрутів.

Розробляючи логістичну стратегію, варто відзначити, що це сукупність певних видів логістичної діяльності та віднесених до них логістичних функцій/операцій, які визначають довгостроковий логістичний профіль підприємства. Під час розробки логістичної стратегії нами був проведений SWOT-аналіз для ТОВ "", який дозволив зробити висновки:

1. Серед загроз, на які керівництву треба звернути першочергову увагу, слід відзначити посилення діяльності конкурентів, значний ступінь зміни смаків і переваг споживачів та недостатній рівень інформованості покупців. Саме ці загрози керівництво в змозі перетворити на значні можливості у конкурентній боротьбі.

2. До можливостей, які відкриваються перед ТОВ "", але не використовуються належним чином, можна віднести можливість використання нового торговельного обладнання, впровадження нових технологій, а головне – розширення кола потенційних покупців. Отже, потрібно докласти всіх зусиль по використанню цих можливостей для досягнення максимального ефекту.

Необхідно приділити особливу увагу подоланню таких факторів, як падіння обсягів продажу певних марок телефонів, ризик настання банкрутства, невелика кількість надаваних послуг, відсутність служби маркетингу та цілеспрямованих маркетингових досліджень.

Аналіз товарного портфеля ТОВ "" за допомогою матриці БКГ показав (рис.10), що ТОВ "" варто спрямувати свої зусилля на збереження прихильності покупців; збереження товару у продажу; збереження ціни; відновлення збутової мережі; нагадування про марку.

З метою оптимізації асортименту радіотелефонів на ТОВ "", нами був проведений АВС- та XYZ – аналіз. Зокрема, нами були знайдені та виключені з обігу позиції, що не дають достатнього прибутку – менше 3% від загальної реалізації, дуже дорогі товари (> 600 грн. за од.). До них відносяться Texet TX-D6805A Black, Panasonic KX-TG6611UAM Metallic, Texet TX-D8100A Black, Gigaset AL110 Black (табл. 12). Проведений XYZ – аналіз дозволив з’ясувати, що безумовними лідерами є наступні марки телефонів: S2011, Motorola D412. Кандидатами на виключення є: Philips CD1901B/51,Gigaset A220A Duo Black, Texet TX-D8600A Black Décor, Texet TX-D8405A Black, Texet TX-D6805A Black, Panasonic KX-TG6611UAM Metallic, Texet TX-D8100A Black, Gigaset AL110 Black.

Отже, основними вимогами для досягнення ефективності логістичної стратегії є наступні: підтримка зв'язку логістики з корпоративною стратегією; удосконалення організації руху матеріальних потоків; надходження необхідної інформації та технологія її обробки; ефективне управління трудовими ресурсами; тісний взаємозв'язок з іншими підприємствами та комерційними структурами щодо відпрацювання стратегії; облік прибутку від логістики у системі фінансових показників; визначення оптимальних рівнів якості логістичного обслуговування; ретельна розробка логістичних операцій.

У закупівельній діяльності ТОВ "" одним із основних є питання вибору постачальника. Виходячи з аналізу оцінки конкурентної сили та привабливості постачальників ТОВ "", необхідно зазначити, що найбільш конкурентоспроможними на ринку представлені наступні постачальники: Motorola, Panasonic та Philips. Отже, в першу чергу варто співпрацювати з даними постачальниками товарів (табл.13 та 14).

Для дослідження рейтингу постачальників були застосовані наступні критерії: надійність постачання, якість продукції; ціна продукції; умови платежу; можливість поза­планових поставок, фінансовий план постачальника. Оптимальним постачальником для ТОВ "" є постачальник телефонів «Motorola». Він має найбільший рейтинг серед досліджуваних виробників -8,6. На другому місці з рейтинговою оцінкою 7,85 слідує постачальник «Panasonic», і значно відстає від усіх виробників радіотелефонів постачальник «Texet», який має рейтинг лише 6,25 (табл.15).

Дуже важливо для ТОВ "" оцінити ефективність комерційних угод щодо закупівлі радіотелефонів з використанням показників рентабельності витрат обігу, рентабельності обороту із закупівлі та рентабельності товарообороту. Відповідно метою забезпечення найвищих показників рентабельності, доцільно зробити вибір на користь постачальника «Motorola», оскільки в даному разі забезпечується більша рентабельність витрат обігу, а саме, якщо ми будемо закуповувати товар у постачальника «Motorola», ми отримаємо 15,79% рентабельності витрат обігу, у Постачальника«Texet» - 9,36%. Максимізацію прибутковості обороту із закупівлі забезпечує постачальник «Motorola», оскільки його рентабельність обороту з закупівлі становить 2,20%, в той час як даний показник у Постачальника «Texet» становить лише 0,93%.

Максимальну прибутковість товарообороту підприємство матиме здійснюючи закупівлі у постачальника постачальника «Motorola», оскільки рентабельність товарообороту становитиме 1,84% при співпраці з першим Постачальником та лише 0,82% - при співпраці з постачальником «Texet».

 Отже, проведені розрахунки та запропоновані заходи дозволять керівництву досліджуваного підприємства значно покращити показники діяльності. Доповідь закінчена. Дякую за увагу!

Сподіваємося, що переконали Вас, що ми багато знаємо про роботи ДТЕУ, зокрема про дипломи. Дуже сподіваємося, що дана інформація допоможе Вам підготувати та захистити диплом. Якщо у Вас виникнуть труднощі, замовити дипломну магістерську роботу можна у нас, ми якісно та у найкоротші терміни допоможемо Вам вирішити всі труднощі. Якщо потрібна консультація – телефонуйте, проконсультуємо щодо дипломної роботи абсолютно безкоштовно.

 

 

 

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Амур
  Хочу поблагодарить за всё, Ирина! Она чудесный и справедливый человек! Она была всегда на связи! Было очень оперативно, приятно общаться!!! За 2 года Ирина ни разу не подвела меня! Все работы (курсовая, индивидуальная и дипломная работа) были сданы ...
   
 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...