Вступ

 

Посада

Прізвище, ініціали

Підпис

Дата

 

ВСТУП

 

 

Номер

сторінки

Студент

 

 

 

Науковий

керівник

 

 

 

Консультант з комп’ютеризації

Момонт М.В.

 

 

Завідувач

кафедри

Чернелевський Л.М.

 

 

5

 Как правило ВСТУП в дипломной НУХТ занимает объем страниц 15. Это «актуальність теми, хто досліджував, мета, об’єкт, предмет дослідження, завдання, методика и методологія, характеристика базового підприємства, організаційна структура, виробнича структура, поняття термінів по темі дипломної роботи, Огляд законодавчої та нормативної  бази з теми кваліфікаційної  роботи бакалавра або магістра, огляд спеціальної літератури.

Например, план магистра НУХТ выглядит так:

 

План кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 8.03050901 „Облік і аудит" (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту № 9 від 20 грудня 2011 року)

 

Вступ

а) актуальність теми для галузі, об’єкт, предмет дослідження, мета та основні завдання;

б) техніко-економічна характеристика підприємства, його виробнича структура та схема управління;

в) розкриття економічної сутності предмета дослідження;

г) огляд законодавчої та нормативної бази теми магістерської роботи (коротке викладення змісту кожного джерела.

Розділ І. Організація обліку на підприємстві, фінансовий, управлінський (при необхідності) та податковий облік за темою магістерської роботи

1.1. Організація обліку на підприємстві (структура бухгалтерії, розподіл роботи) та коментар його облікової політики

1.2. Наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених за темою магістерської роботи (обов'язково вказати джерела інформації з посиланням на них,    викласти порівняльний коментар бухгалтерського обліку за темою магістерської роботи за національними та міжнародними стандартами, відмітити проблеми і           неузгодженості та шляхи їх усунення)

1.3.Фінансовий та управлінський (при необхідності) та податковий (при  необхідності) облік за темою магістерської роботи (заповнені інформацією первинні документи за усіма варіантами господарських операцій, пов’язані з первинними документами бухгалтерські проведення, заповнені облікові регістри)

1.3.1. Фінансовий облік за темою магістерської роботи

1.3.2. Управлінський облік за темою магістерської роботи на підприємстві

1. 3.3. Податковий облік за темою дипломної роботи на підприємстві

 1.4. Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності інформації за темою магістерської роботи

1.5. Сучасні комп'ютерні технології ведення обліку за темою магістерської роботи, виклад їх практичного застосування (виконаний на підставі даних параграфу 1.3.)

1.6. Висновки і пропозиції за розділом

Розділ II. Економічний аналіз діяльності підприємства  за темою магістерської роботи

2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства за останні 2 роки

2.2.      Аналіз фінансового стану підприємста станом на 1 січня поточного року

2.3. Теоретичні основи та практичний економічний аналіз за темою магістерської роботи (обов’язковий виклад макетів аналітичних таблиць, алгоритм розрахунків)

2.4. Сучасні комп'ютерні технології ведення економічного аналізу за темою магістерської роботи та виклад            їх практичного застосування   (виконаний на підставі даних параграфу 1.3., параграфу 2.3., даних фінансової,     податкової та статистичної звітності за 2 роки)

2.5. Висновки і пропозиції за розділом

Розділ III. Внутрішній і зовнішній аудит за темою магістерської роботи, аудит фінансової звітності, державний контроль за дотриманням чинного законодавства України з теми магістерської роботи

3.1. Теоретичні основи, практичний внутрішній та зовнішній аудит за темою магістерської роботи (обов’язковий виклад джерел інформації, макетів аналітичних таблиць, робочих документів аудитора, схеми послідовності аудиту, аудиторського звіту та аудиторського висновку на реальній інформації підприємства)

3.2. Експрес-аудит фінансової звітності підприємства

3.3. Державний контроль, ревізія та відповідальність за недотримання чинного законодавства України з теми магістерської роботи

3.4. Висновки і пропозиції за розділом

Розділ IV Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Загальні висновки і пропозиції

Перелік використаної літератури

Додатки (обов'язково повинні містити заповнені первинні документи та облікові регістри з теми магістерської роботи, наказ підприємства про облікову політику, фінансову та податкову звітність підприємства за 2 останні роки, роздрукований матеріал з комп'ютеризації - книга господарських операцій, баланс до і після проведення операцій, обороти по усіх рахунках з теми дипломної роботи, усі сформовані аналітичні таблиці з теми магістерської роботи).

 

Немного, немало, если все это учесть получается страниц 100 – диплом бакалавра и страниц 130 – диплом магистра. Сначала работу будет проверять куратор, как правило, 2-3 доработки будет, как бы хорошо Вы не сделали диплом. Дальше смотрит и подписывает Чернелевский. Кроме того, 4 раздел подписывает преподаватель по охране труда, и еще компьтеризация – обязательно рисунки в 1 С или программе «Галактика», «Бест-звіт». Не затягивайте, очень много времени уходит на сбор подписей.

Особенно тщательно смотрит зав. кафедры, Л.М. Чернелевский, чтобы табличка техніко-экономических показателей была аналогичной, как в его учебнике. Ниже пример:

Таблиця 2.1.

Основні показники роботи ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінату №10 за 2010р.

Джерело інформації

№ з/п

Показник

2009р

2010р

відхилення, +/-

абсолютне

відносне

Ф№ 1- П р 810

1

Обсяг виробленої продукцї в діючих цінах, тис грн

274951

307060,4

32109,90

11,68

Ф №1П. р. 821

2

Обсяг виробленої продукцї в порівняльних цінах, тис грн

308769

335002,896

26233,48

8,50

Ф №2 035

3

Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн.

342516,7

378186,0

35669,3

5,40

Ф №1 ПВ, р. 1040

4

Середньооблікова чисельність персоналу, чол.

2514

2310

-204,00

-8,11

Р2/р.4

5

Виробіток на 1 робітника (продуктивність праці), тис. грн.

122,82

145,02

22,20

18,08

Ф №1ПВ, р. 1070

6

Фонд оплати праці працівників

44450,9

44612,8

161,90

0,36

Р.6/р.4/12*1000

7

Середньомісячна заробітна плата, тис грн.

1,47

1,61

0,14

9,23

Р.2/р.6

8

Зарплатовіддача, грн/грн

6,95

7,51

0,56

8,10

Б. р.030(гр.3+гр.4)/2

9

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

42801,2

42148,2

-653,00

-1,53

Р.2/р.9

10

Фондовіддача, грн/грн

7,21

7,95

0,73

10,18

Б р. (260+270), (гр.3+гр.4)/2

11

Середньорічні залишки обігових коштів, тис грн

24367,85

48692,75

24324,90

99,82

Р.3/р.11

12

Коефіцієнт обертання обігових коштів, обертів

2,77

1,46

-1,31

-47,26

Б. р.280 (гр.3+гр.4)/2

13

Середньорічна вартість майна. тис. грн

70279,35

92155,6

21876,25

31,13

Р.3/р.13

14

Коецієнт обертання майна підприємства, тис грн

0,96

0,77

-0,19

-19,62

Ф№2, 280

15

Операційні витрати, тис. грн

336283,3

254930,1

-81353,20

-24,19

Ф№2, 230

16

Матеріальні витрати, тис.грн

134933,2

148464

13530,80

10,03

Р.2/р.16

17

Матеріаловіддача, грн/грн

2,29

2,26

-0,03

-1,39

Ф№2, 040

18

Собівартість продукції, тис. грн.

275019,0

307 046,2

32027,8

11,65

Р.18/р.3

19

Витрати на 1 грн реалізованої продукції, грн.

0,83

0,81

-0,02

97,59

Ф№2, 170

20

Прибуток  від операційної діяльності, тис. грн.

7347,3

13708

6360,7

86,57

Ф№2, 220

21

Чистий прибуток, тис грн

1372,5

2559,5

1187,00

86,48

Р.20/р.15

22

Рентабельність продукції, %

2,18

5,38

3,19

146,11

Б. 380 (гр.3+гр.4)/2

23

Середньборічна вартість власного капіталу. Тис. грн.

16705,15

18671,15

1966,00

11,77

Р.21/р.23

24

Рентабельність власного капіталу, %

8,22

13,71

5,49

66,85

Р.21/р.13

25

Рентабельність активів, %

1,95

2,78

0,82

42,22

Анализ данных делайте строго за 2 года, сделаете за три – будете переделывать на 2. Обязательно указывайте формулы расчетов, посчитайте абсолютное и относительное отклонение во всех таблицах.

Пример макета таблиц:

Таблиця 2.11

Макет таблиці 2.12. «Структура  роздрібного товарообігу в загальній реалізації»

Статті   доходів

Протягом  2009р.

Протягом  2010р.

 
 

Чистий доход від реалізації

Таб 2.9. ряд 1 гр 2/ Таб 2.9. ряд 1 гр 2*100%

Таб 2.9. ряд 1 гр 3/ Таб 2.9. ряд 1 гр 3*100%

 

в т.ч.:

 

 

 

- товарів

Таб 2.9. ряд 2 гр 2/ Таб 2.9. ряд 1 гр 2*100%

Таб 2.9. ряд 3 гр 2/ Таб 2.9. ряд 1 гр 3*100%

 

- товари на експорт

Таб 2.9. ряд 3 гр 2/ Таб 2.9. ряд 1 гр 2*100%

Таб 2.9. ряд 3 гр 3/ Таб 2.9. ряд 1 гр 3*100%

 

- дохід від реалізації продукції 
своєї системи (по Дистрибуції)

Таб 2.9. ряд 4 гр 2/ Таб 2.9. ряд 1 гр 2*100%

Таб 2.9. ряд 4 гр 3/ Таб 2.9. ряд 1 гр 3*100%

 

 

Аудит обязательно включает схему аудита по теме работы, тест внутреннего контроля, сам аудит, высновок и отчет аудитора. Относительно експрес-аудита – на кафедре выдают специальную методику, как его делать – 4 странички текста.

 

Охорона праці включает в себя следующие подразделы:

Розділ 4. Охорона праці 91

4.1. Загальний стан охорони праці на підприємстві ДП ВАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №10.. 91

4.2. Стан охорони праці на робочому місці 93

4.2.1. Повітря робочої зони.. 95

4.2.2. Шум та вібрація.. 96

4.2.3. Психофізіологічні шкідливі фактори, повязані з монотонністю роботи.. 98

4.3. Електробезпека.. 99

4.4. Пожежна безпека.. 101

Основные моменты дипломних работ для Національного університету харчових технологій мы рассмотрели, надеемся этот материал поможет Вам успешно написать и сдать дипломну роботу з обліку та аудиту.  Если у Вас нет времени или возникли трудности, мы с удовольствием поможем Вам, поскольку имеем уже большой опыт написания таких работ, есть также много готовых дипломов НУХТ. Заказать диплом Вы можете в любое время позвонив нам или написав на почту. Легкой Вам учебы!

 

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...
   
 • Анна
  Дипломна робота виконана якісно. Всі доробки викладача були враховані в короткий термін - виникла ситуація, що за ніч потрібні були коригування - мене ніхто не кинув, Ірина сама доробила згідно вимог за ніч! Я дуже вдячна за таке відношення до ...