Отже, реалізація ефективної інвестиційної діяльності – це одна зі складових  ефективного управління підприємством. Необхідність інвестиційної діяльності на підприємстві  обумовлена наступними причинами: нарощування обсягів діяльності та освоєння її нових видів, оновлення існуючої матеріально-технічної бази тощо.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність», остання полягає в  сукупності   практичних  дій  громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1].
 Стаття 4 вищевказаного Закону визначає об’єкти   інвестиційної  діяльності. До них належать:   будь-яке  майно,  в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки,  цінні  папери (крім векселів), цільові грошові вклади,
науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти
власності, а також майнові права [1].
Головна мета інвестиційної діяльності - це здійснення оптимальної ліквідності інвестиційних ресурсів, тобто максимізація добробуту власників, що забезпечуватиме тривалий безкризовий розвиток підприємства.
Відповідно до визначеної мети, основними її завданнями є:
- досягти високих темпів економічного розвитку підприємства;
- максимізувати доходи (прибутки) від інвестиційної діяльності та  мінімізувати інвестиційні ризики;
- забезпечити фінансову стійкість та платоспроможність підприємства.
Інвестиційна діяльність підприємства здійснюється за рахунок:
- власних фінансових ресурсів інвестора;
- позичкових фінансових коштів; 
- залучених фінансових коштів інвестора;
- бюджетних інвестиційних асигнувань;
- безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян [1, Ст.10].
Ідея будь-якого вкладення капіталу повинна бути обґрунтована розрахунками ефективності.
Оцінка ефективності інвестиційної діяльності вітчизняними підприємствами проводиться за методами, запозиченими з-за кордону та адаптованими до вимог нашої економіки, зокрема це традиційні методи та  динамічні.
До традиційних належать показники загальної економічної ефективності та показники порівняльної економічної ефективності (порівняльний облік поточних витрат; наведені витрати; порівняльний облік рентабельності; термін окупності тощо).  До динамічних відносяться: чиста теперішня вартість; дисконтований термін окупності, індекс прибутковості; внутрішня норма дохідності; визначення кінцевої вартості майна тощо.
Якщо говорити про оптимізацію ефективності інвестиційної діяльності підприємств на рівні держави, то тут варто відзначити наступні заходи:
- розширення бази інвестиційних ресурсів через механізми податкової, митної та регуляторної політики;
- акумулювання коштів населення у рамках систем соціального та пенсійного страхування;
- посилення інвестиційного напрямку ринку цінних паперів;
- посилення інвестиційної активності громадян та забезпечення надійного захисту їх заощаджень;
- спрощення доступу підприємств  до довгострокових кредитів тощо.
Якщо говорити про рівень підприємства, варто назвати наступні заходи, потрібно:
- оптимально поєднати централізацію та децентралізацію управління інвестиційною діяльністю;
- виробити нові цілі та завдання з удосконалення організації аналітичного забезпечення методичного апарату управління інвестиційною діяльністю;
- повсякчас вдосконалювати управління інвестиційною діяльністю;
- проводити оцінку інвестиційних проектів, при цьому врахувати фактори ризику, ліквідності та інфляції.
Одним з ефективних інструментів перспективного управ¬ління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах нестабільної державної інвестиційної політики та значних змін макроекономічних показників, системи державного регулювання ринкових процесів, кон'юнктури інвестиційного ринку й пов'язаної з цим невизначеності; повинна бути інвестиційна стратегія, яка є од¬нією із ключових ланок загальної економічної стратегії розвитку підприємства [2].
Отже, як було зазначено вище, формування інвестиційної стратегії це не тільки складний творчий процес, який потребує врахування певних умов за його реалі¬зації, це перш за все довгостроковий план розвитку підприємства на перспекти¬ву, розробка якого повинна враховувати умови, що визначають актуальність, послідовність і необхідність розробки інвестиційної стратегії на певному етапі життєвого циклу підприємства.
Підсумовуючи, зазначимо, що інвестиційна стратегія не тільки визначає умови й засоби для успішного розвитку організації, а й враховує головні інвестиційні цілі щодо: доходності, ліквідності, ризику та зростання капіталу підприємства, рекомендації, які висуваються до складу активів інвестиційного портфеля, умов придбання та продажу  ак¬тивів, термінів їх зберігання, пра¬вил їх обліку, додержання нормативів, звітності та ін.


Список використаних джерел

1.    Закон України  Про інвестиційну діяльність // Відомості Верховної Ради України. -1991. - N 47. - Ст.646.
2.    Коновал О. А. Інвестиційна стратегія та її значення в розвитку підприємства / О. А. Коновал // Торгівля і ринок України. – 2009. – Вип.28. – Т.2. – С.353-359.
3.    Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підруч./ Т. В. Майорова; - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.
4.    Стасюк Н.Р., Греськів І.Р. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів: переваги та недоліки // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. Вип.6  С.306-310.
5.    Черненко Л.В. Інвестиційна діяльність підприємств та джерела її фінансування / Л.В. Черненко // Наукові праці ПДАА. Вип. 3. – Т.2. Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2011. – С. 174-178.

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Лика
  У меня была сложная тема диплома по коррупции. Все было сделано очень качественно, много графиков, схем, рисунков, новые данные. Несмотря на то, что препод. был вредный, на защите он сказал, что моя работа самая лучшая из всего потока! Спасибо Вам!
   
 • Марта
  Диплом по праву сдала на 92 балла! Спасибо большое!
   
 • Анна
  Дякую за диплом! Оперативно, якісно. Поки знайшла цей сайт - зверталась в багато агентств - але всі відмовляли.Ірина особисто виконувала мою роботу - я дуже задоволена. Захистила на відмінно! Ще раз дякую!